İcra Geldiğinde Nasıl Tepki Verilmelidir?

İcra Geldiğinde Nasıl Tepki Verilmelidir?

İcra Emri Bildirimleri Nedir?

Bu aşamada asıl olan amme alacaklarının vadesinde ödenmesi odaklı olarak ve olmakla birlikte vadesinde ödenmeyen alacakların cebren tahsil ve kâtip edilmesi durumlarında 6183 sayılı Amme Alacaklar Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken ve emrinin tebliği ile başlamaktadır. Ödeme emrinin bildirimleri ve içerikleri nelerdir; bu noktada 6183 sayılı kanunun 55. Maddesine göre Amme alacaklarının vadesinde ödemeyenlere karşı 7 gün içerisinde borçlarını ödemeleri veya mal bildirimlerinde bulunmaları lüzumu bir ödeme emri ile tebliğ edilmektedir. Aynı zamanda ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarlarının nereye ödeneceğinin, müddetinde ödemediği veya mal bildirimlerinde bulunmadığı takdirde borçların cebren tahsil edilmektedir. Aynı zamanda borçluların mal bildirimlerinde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek ve doldurmamak üzere hapis ile tazyik olunacağı gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları takdirde de hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunmaktadır. Fakat malları olmadığı yönünde bildirimlerde bulunan borçluların bu bildirimleri ile birlikte veya bildirim tarihinden itibaren yaklaşık olarak 15 gün içinde en son kanuni ikametgâh ve iş adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.

İlk Önce Hangi İşlemlere Başvurulmalıdır?

Eğer varsa devamlı idarelerini ve bunlarda ki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek ve nüfus kayıt suretini vermek mecburiyetinde oldukları aksi halde ve durumlarda bu vazifeleri makul hallerde ve bir özre dayanmadan yerine getirmeyenlerin elli güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacakları bildirilmektedir. Bunların madde metinlerinde yer almamakla birlikte, borçluların hukukunu koruma açısından ödeme emrinde ve ödeme emrine karşı olarak hangi sürelerde hangi yargı merciine başvurabildiklerine dair olarak verilmiştir. Gecikme zammı asıl olan alacaklar için düzenlenen ödeme emrinde gecikme zammının gösterilmesi kesinlikle mümkün değildir. Fakat bu aşamalarda  ödeme emrinde ayrıca gecikme zammı da alınacaktır ibaresine yer verilerek mükellef bu konuda gerekli bilgilendirilmeler yapılmaktadır. Cebren tahsil ve takip işlemleri ödeme emrinin tebliği ile başlayacağı için tebliğ usul ve esaslarına göre dikkat edilmesi gereken en büyük önemleri taşımaktadır. Buna göre ödeme emirlerinin borçlulara 213 sayılı VUK hükümlerine göre tebliğ edilmesi esastır. Fakat ödeme emri tebliğinin ilgili kanunda belirtilen tebliğ usullerine uyulmakla birlikte gerekli görülen hallerde ve durumlarda icra takipleri başlar.

www.icraturk.com