Sözleşme İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Nedir?

Sözleşme İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Nedir?

Sözleşme İhlali

Sözleşme ihlali, sözleşmenin tarafları arasında hukuki sorumluluk doğurur. Şahıslar, aralarında yapacakları sözleşmenin şartlarını belirleme konusunda serbest olup bunun tek sınırı kanunun emredici hükümlerine ve genel ahlak kurallarına aykırılıktır. Sözleşme unsurlarında bu tip hükümler, geçersiz olur. Bunun dışında kalan sözleşme hükümleri, taraflarını hukuken bağlar. Sözleşme ihlalinden doğan maddi veya manevi zarar, sözleşmeyi ihlal edenin sorumluluğundadır. Sözleşme ihlaliyle ilgili kapsamlı bilgiye, https://www.solmazlaw.com/project/sozlesmeler-hukuku/ web sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Sözleşme taraflarından birisi yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde diğer tarafın oluşan menfi ve müspet zararını karşılamak durumundadır. Müspet zarar, sözleşme şartlarının gerçekleşmemesinden kaynaklı ortaya çıkan maddi zarardır. Menfi zarar ise sözleşmeye uyulacağına dair güvenilerek yapılan masraf ve bu sebeple mahrum kalınan kazançtır. Menfi zarar, maddi tazminat unsurları arasında yer alır.

Sözleşmenin İhlali Nasıl Gerçekleşir?

Manevi tazminat, kişilik haklarına yapılan saldırı sonucunda mağdurda acı, üzüntü ve elem şeklinde görülmekte olan zararın karşılanması maksadıyla ödenen tazminattır. Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiil sorumluluğuna yönelik hükümleri arasında, manevi tazminat yer alır. İlgili kanunun 56. maddesinde bedensel bütünlüğün zedelenmesi ve ölüm halinde manevi tazminat, 58. maddesindeyse kişilik haklarının zarar görmesi halindeki manevi tazminat düzenlenilmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nun 114. maddesinin 2. fıkrasında yer alan haksız fiil hükümlerinin sözleşme ihlali halinde uygulanacağına dair düzenlemenin kapsamına manevi zarara ilişkin tazminin de gireceği kabul edilmiştir. Sözleşme ihlali nedeniyle manevi tazminat borcu doğması için taraflar arasında geçerli bir sözleşmenin bulunması, taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi ve bu yüzden taraflardan birinin kişilik haklarında ihlal gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Sözleşme ihlali, sözleşmede belirlenen esaslara 2 taraftan birinin uymaması durumunda vuku bulur.